Consultanță Juridică

Blocul Național Sindical acordă consultanță juridică membrilor de sindicat care se confruntă cu probleme legate de nerespectarea/încălcarea drepturilor individuale sau colective ce decurg din legislația muncii în general și din contractul individual de muncă în special.

Experții BNS pot fi sesizați prin completarea formularului alăturat pentru spețe legate de desfacerea contractului de muncă, neplata unor drepturi salariale, încălcarea normelor de muncă, sancțiuni disciplinare, încălcarea programului de muncă, etc

Pentru a asigura o monitorizare în timp util a cazurilor de încălcare a drepturilor lucrătorilor am construit un indicator ce monitorizează la nivel de companie / instituție / unitate, 5 drepturi considerate de noi ca fiind relevante, respectiv:

1. dreptul la condiții de muncă și de ocupare decente și echitabile;
2. dreptul de a se asocia liber în organizații sindicale și dreptul la negociere colectivă;
3. dreptul la sănătate și securitate în muncă;
4. dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul întreprinderii;
5. dreptul la informare și consultare în cadrul întreprinderii, inclusiv în cadrul procedurilor de concediere colectivă.

Indicatorul a fost transpus într-un instrument ușor de utilizat și care permite prelucrarea rezultatelor și valorificarea acestora într-o manieră simplă și ușor de monitorizat.

Scopul acestui Indicator este acela de a fi utilizat ca instrument de monitorizare a respectării celor 5 drepturi fundamentale mai sus menționate, putând fi utilizat atât de sindicate dar și de reprezentanți ai salariaților sau de angajatorii interesați să asigure un mediu de muncă adecvat și condiții de muncă decente. Indicatorii sugerați sunt îndrumări care ajută la evaluarea modului în care o companie /unitate / instituție respectă sau nu drepturile monitorizate.

Construcția Indicatorului are la bază prevederi ale unor conventii sau recomandări emise de Organizația Internațională a Muncii sau prevederi din Carta Socială Europeană revizuită. Se are în vedere în acest proces 3 niveluri de evaluare: la nivel de politică, la nivel de proceduri și la nivel de performanță.

În timp ce numărul de indicatori poate părea copleșitor la început, categoriile de răspunsuri prestabilite sunt proiectate cu suficientă flexibilitate, astfel încât, după o anumită familiaritate cu instrumentul, să poată răspunde rapid și fără dificultăți la toți indicatorii.

Instrumentul de monitorizare poate fi utilizat accesând link-ul de mai jos. La finalizarea procesului de completare aveți posibilitatea să descărcați chestionarul, inclusiv răspunsurile date la fiecare întrebare. De asemenea sunt identificate acele aspecte (întrebări) considerate încălcări ale unuia din cele 5 drepturi mai sus menționate.

 

https://chestionar.bns.ro/

 

Indicatorul de monitorizare a fost dezvoltat în cadrul proiectului ETICĂ - Eficiență, transparență și intimitatea în cariera din administrație, cod MySMIS 109967/ cod SIPOCA 177, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Nu au fost găsite articole!